top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Als bezoeker van deze website mag u geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SALON MAHER. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten, diensten en opleidingen worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website op internet te kunnen raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

Privacyverklaring

SALON MAHER neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u, de betrokken, op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@salonmaher.nl.

 

 

 

 

Identiteit onderneming

 

SALON MAHER B.V.
KvK: 86610392

 

Hoofdvestiging
Amsterdamsestraatweg 196
3551 CN
Utrecht, Utrecht

E: info@salonmaher.nl 
Tel: (030) 221 84 28

 

SALON MAHER B.V. 
Nevenvestiging

William Boothlaan 19A

Rotterdam, Zuid-Holland

E: info@salonmaher.nl 
Tel: (010) 750 79 91

 

is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt SALON MAHER uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor SALON MAHER persoonsgegevens over uw verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SALON MAHER voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SALON MAHER worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem

Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: Online afspraken maken

Gegevens: E-mailadres - telefoonnummer

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

SALON MAHER heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij SALON MAHER over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij SALON MAHER. Je kunt verzoeken dat SALON MAHER je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van SALON MAHER de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SALON MAHER of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van SALON MAHER te verkrijgen. SALON MAHER zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SALON MAHER je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door SALON MAHER

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@salonmaher.nl. SALON MAHER zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat SALON MAHER een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SALON MAHER je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat SALON MAHER verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt SALON MAHER ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de website van SALON MAHER worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van SALON MAHER worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Annuleringsbeleid

 

Annulering van online afspraak en wat bij niet komen opdagen?

Online gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch of per email worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op een afspraak wordt 50% van de vanaf prijs van de behandeling(en) die je hebt geboekt in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Klachten

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@salonmaher.nl.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop SALON MAHER jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@salonmaher.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht- houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Als je een klacht hebt over een behandeling, kun je een email sturen naar info@salonmaher.nl. SALON MAHER is aangesloten bij de Landelijke Geschillen Commissie. 

 

Voorwaarden

SALON MAHER houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

 1. De kapper (M/V): kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO.

 2. De klant (M/V): de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.

 3. De Commissie Geschillenbemiddeling: de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en staat onder leiding van de directeur van de ANKO.

 4. Deskundigen (M/V): speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.

 5. Haarbehandeling: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar van derden.

 

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hiernavolgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

 

Artikel 2
De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

 

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De vanaf prijzen voor haarbehandelingen worden door de kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst. Aan de hand van de wensen van de klant, het type haar, de lengte van de haren en de dikte van de haren wordt samen met de kapper een persoonlijke prijs vastgesteld.

 

Artikel 4
1. De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

2. De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5

SALON MAHER verplicht zich om de diensten naar beste kunnen en inzicht uit te voeren. Er wordt echter geen garantie gegeven op een bepaald resultaat. Wij leveren onze diensten op basis van een inspanningsverplichting, wat betekent dat wij ons uiterste best doen om de gewenste resultaten te bereiken, maar niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien deze resultaten niet worden behaald.

 

Artikel 6
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper.

 

Artikel 7
De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een omvorming behandeling geldt een termijn van 3 weken.

 

Artikel 8
De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

 

Artikel 9
Indien de klant zich niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

 

Artikel 10
Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat de kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de kapper niet reageert op de melding van een klacht wordt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na het kenbaar maken van de klacht aan de kapper.

 

Artikel 11
Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het model klachtenformulier. Het model klachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

 

Artikel 12
Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,- hetzij per cheque, hetzij contant, worden bijgevoegd.

 

Artikel 13
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

 

Artikel 14
Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:

 1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;

 2. niet het model klachtenformulier is gebruikt;

 3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;

 4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;

 5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;

 6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;

 7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren

Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer mogelijk is.

 

Artikel 15
Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan de kapper.

 

Artikel 16
De kapper kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

 

Artikel 17
Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

 

Artikel 18
Zowel de kapper als de klant hebben één maal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

 

Artikel 19

De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar standpunt.

 

Artikel 20
De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan de kapper, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

 

Artikel 21
De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de kapper en consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

 

Artikel 22

 1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de kapper een bindend advies worden gegeven hoe te handelen.

 2. Dit bindend advies kan strekken tot:

 • het kosteloos overdoen van de behandeling;

 • het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;

 • het retourneren van de behandelingsprijs.

Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

 

Artikel 23
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

 

Artikel 24

 1. Indien de klant dan wel de kapper van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.

 2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.
   

De ANKO-behandelingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

bottom of page